Colegiul Tehnic de Arhitectura si Lucrari Publice I.N.Socolescu Afisari: 4096
Categorie: CURSURI DE INITIERE SI PERFECTIONARE, EDUCATIE, INVATAMANT >> Scoli, licee, colegii Vizitatori: 1622
Harta: Localizare pe harta Romaniei
-------------------------
Contact: Adresa
 
Str. Occidentului, nr. 12, sector 1,
-------------------------
Phone: Telefon
  021.310.89.58
-------------------------
Web: Internet
  email: ctalp2002@yahoo.com
  site: www.colegiulionsocolescu.ro

 
Planuri cadru - Filiera teoretica vocationala  
Detalii  

R O M Â N I A

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI INOVĂRIICABINET MINISTRU

ORDIN

cu privire la aprobarea planurilor-cadru de învățământpentru clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică,învățământ de zi și învățământ seralÎn conformitate cu prevederile Legii nr. 84/ 1995, republicată, cu modificările șicompletările ulterioare,În temeiul Hotărârii Guvernului României nr. 51/ 2009 privind organizarea șifuncționarea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării,MINISTRUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI INOVĂRIIemite prezentul ordin:

 

Art.1. – (1) Se aprobă Planurile-cadru de învățământ pentru clasa a IX-a, ciclulinferior al liceului, filiera tehnologică, învățământ de zi și învățământ seral.Aceste planuri-cadru sunt cuprinse în Anexă, care face parte integrantă din prezentulordin.(2) Începând cu anul școlar 2009-2010, la clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, filieratehnologică, învățământ de zi și învățământ seral, se aplică planurile-cadru deînvățământ aprobate prin prezentul ordin.

 

Art.2. Planurile-cadru pentru clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, filieratehnologică, învățământ de zi și învățământ seral, sunt structurate pe următoarelecomponente: trunchi comun – TC, curriculum diferențiat – CD, curriculum în dezvoltarelocală – CDL. Trunchiul comun și curriculumul diferențiat cuprind disciplinele deînvățământ/ modulele, cu alocările orare corespunzătoare, care se studiază în modobligatoriu în cadrul unui domeniu de pregătire de bază. Curriculumul în dezvoltarelocală cuprinde orele alocate pentru dezvoltarea ofertei curriculare specifice fiecăreiunități de învățământ, ofertă realizată în parteneriat cu agenții economici.

 

Art.3. – (1) Pentru toate profilurile/ domeniile de pregătire care organizeazăînvățământ în limbile minorităților naționale, planurile-cadru pentru clasa a IX-a, ciclulinferior al liceului, filiera tehnologică, învățământ de zi și învățământ seral, cuprind –în cadrul ariei curriculare „Limbă și comunicare” – disciplina limba și literatura maternă.(2) Disciplinelor limba și literatura maternă și limba și literatura română li se alocă acelașinumăr de ore, în trunchiul comun.(3) Pentru învățământul în limbile minorităților naționale, studiul disciplinei limbamodernă 2 este la decizia școlii.

 

Art.4. – (1) Planul-cadru de învățământ pentru clasa a IX-a, ciclul inferior alliceului, filiera tehnologică, învățământ de zi, include religia – ca disciplină școlară, parte a trunchiului comun; elevul, cu acordul părinților sau al tutorelui legal instituit, alegepentru studiu religia și confesiunea.(2) La solicitarea scrisă a părinților sau a tutorelui legal instituit, elevul poate să nufrecventeze orele de religie. În acest caz, situația școlară se încheie fără această disciplină.

 

Art. 5. – (1) În învățământul liceal de zi, în cadrul filierei tehnologice, se potorganiza clase cu program de studiu intensiv al unei limbi moderne. La aceste clase,pentru studierea disciplinei limba modernă 1 se alocă 4 ore pe săptămână, ore în caresunt incluse și cele prevăzute în trunchiul comun.(2) Pentru clasele cu program de studiu intensiv al unei limbi moderne, predareadisciplinei limba modernă 1 se organizează pe grupe, cu respectarea prevederilor legale.

 

Art.6. – (1) În învățământul liceal de zi, în cadrul filierei tehnologice, se potorganiza clase cu program de studiu în regim bilingv. La aceste clase, pentrustudierea disciplinei limba modernă 1 se alocă 5 ore pe săptămână, ore în care suntincluse și cele prevăzute în trunchiul comun.(2) La clasele cu program de studiu în regim bilingv se alocă, de asemenea, o (una) orăpe săptămână pentru studierea disciplinei geografie – specifice spațiului lingvisticrespectiv. Această disciplină se include în aria curriculară „Om și societate” și estepredată în limba modernă 1.(3) Pentru clasele cu program de studiu în regim bilingv, predarea disciplinei limbamodernă 1 se organizează pe grupe, cu respectarea prevederilor legale.

 

Art.7. – (1) Pentru cazurile prevăzute la art. 3, 5 și 6, în care numărul de ore pesăptămână alocat pentru studierea disciplinelor limba și literatura maternă, respectivlimba modernă 1, respectiv geografie – specifică spațiului lingvistic respectiv, nu poate fiasigurat integral din trunchiul comun (TC), diferența de ore necesare se alocă prindepășirea numărului total de ore prevăzute în planul-cadru de învățământ cuprins înanexa la prezentul ordin.(2) Pentru buna funcționare a claselor prevăzute la art. 5 și 6, conducerile unitățilorde învățământ și ale inspectoratelor școlare răspund direct atât de asigurareacondițiilor necesare desfășurării activității acestor clase, cât și de asigurarea acestorcondiții fără a afecta procesul instructiv-educativ pentru celelalte clase din unitatea deînvățământ respectivă.

 

Art.8. – (1) Pentru constituirea și pregătirea formațiilor sportive și/ sau artisticeale școlilor, participante la competițiile interșcolare se alocă, în afara orarului zilnic, înfuncție de resursele materiale și umane ale unității de învățământ, un număr de câte 2ore pe săptămână, pentru o formație sportivă și/ sau artistică. Aceste ore intră în normadidactică de predare a profesorului și se înregistrează în condică.(2) La solicitarea scrisă a elevilor, se pot organiza ansambluri sportive. Ansamblurilesportive se desfășoară cu câte o (una) oră pe săptămână, în afara orarului zilnic, cuelevi proveniți din mai multe clase. Orele alocate ansamblurilor sportive intră înnorma didactică de predare a profesorului și se înregistrează în condică.(3) Numărul ansamblurilor sportive, al formațiilor sportive și/ sau artistice aleșcolii, precum și criteriile de constituire a acestora se aprobă de către Consiliul deAdministrație al unității de învățământ, la propunerea catedrelor de specialitate.

 

Art.9. Activitatea cuprinsă în aria curriculară Consiliere și orientare intră înatribuțiile personalului didactic care îndeplinește funcția de diriginte. Activitateadirigintelui urmează să fie reglementată printr-un ordin separat.

 

Art.10. – (1) Planurile-cadru de învățământ cuprinse în anexă sunt parteintegrantă a curriculumului național și reprezintă ofertă centrală obligatorie – pentru toate profilurile/ domeniile de pregătire din cadrul ciclului inferior al liceului, filieratehnologică, învățământ de zi, respectiv învățământ seral.(2) Inspectoratele școlare și conducerile unităților de învățământ răspund de aplicareaintegrală și corectă, la clasă, a planului-cadru de învățământ în vigoare, pentruînvățământul de zi, respectiv pentru învățământul seral.

 

Art.11. – (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă următoareleordine ale ministrului educației: ordinul nr. 5723/2003 cu privire la aprobareaplanurilor-cadru de învățământ pentru clasele a IX-a și a X-a; ordinul nr. 5718/2005 cuprivire la aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru ciclul superior al liceului;ordinul nr. 1165/2007 pentru modificarea anexei 3.17 a ordinului ministrului educației,cercetării și tineretului nr. 5718/2005, cu modificările și completările ulterioare, cu privirela aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru ciclul superior al liceului.(2) Pentru învățământul seral, filiera teoretică, clasele a IX-a – a XIII-a, rămân în vigoareprevederile ordinului ministrului educației nr. 4051/2006 cu privire la aprobareaplanurilor-cadru pentru învățământul seral.(3) Pentru învățământul seral, filiera tehnologică a liceului, școala de arte și meserii șianul de completare, prevederile ordinului ministrului educației nr. 4051/2006 cu privirela aprobarea planurilor-cadru, rămân valabile până la finalizarea studiilor pentru eleviicare în anul școlar 2009 – 2010 se află în:a) clasa a X-a, școala de arte și meserii;b) clasa a XI-a, anul de completare;c) clasele a X-a, a XI-a și a XII-a, liceu tehnologic, ruta directă de calificare profesională;d) clasele a XII-a și a XIII-a liceu tehnologic, ruta progresivă de calificare profesională.

 

Art.12. – (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, partea I.(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice dispoziție contrară se abrogă.Art.13. Secretariatul de Stat pentru Învățământul Preuniversitar, Direcția GeneralăEducație Timpurie, Școli, Performanță și Programe, Direcția Generală Învățământ înLimbile Minorităților și Relația cu Parlamentul, Direcția Generală Buget – Finanțe,Patrimoniu și Investiții, Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în ÎnvățământulPreuniversitar, Centrul Național pentru Dezvoltarea Învățământului Profesional și Tehnic,inspectoratele școlare județene și al municipiului București, conducerile unităților deînvățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 
Galerie foto (1)
[Image #1]
 
Arhitecti case  |  Arte vizuale  |  Cursuri comunicare  |  Cursuri finante  |  Cursuri seral  |  Educatie societate  |  Elevii scolii  |  Evaluare vocationala  |  Finante cursuri  |  Inginerie   |  Invatamant liceal  |  Liceu cursuri seral  |  Liceu profil real  |  Liceu profil tehnic  |  Materiale didactice  |  Materiale didactice moderne  |  Materiale didactice specifice  |  Orientare vocationala  |  Reviste arta  |  Scoala arte  |  Scoala meserii  |  Scoli cursuri de zi  |  Scoli meserii  |  Scoli, licee  |  Secretariatul   |  Unitatea interioara  |  Universitatea bucuresti  | 
Inapoi la GHIDUL SERVICIILOR
Email: Parola:
 


 
Nume firma  
Nume site ~ www.ghidul.ro/  
  Exemplu: www.ghidul.ro/nume-firma  
Persoana de contact  
Telefon  
Email  
  * Toate campurile sunt obligatorii.  
In cel mai scurt timp veti fi contactat de catre redactie.