Colegiul Tehnic de Arhitectura si Lucrari Publice I.N.Socolescu Afisari: 4122
Categorie: CURSURI DE INITIERE SI PERFECTIONARE, EDUCATIE, INVATAMANT >> Scoli, licee, colegii Vizitatori: 1637
Harta: Localizare pe harta Romaniei
-------------------------
Contact: Adresa
 
Str. Occidentului, nr. 12, sector 1,
-------------------------
Phone: Telefon
  021.310.89.58
-------------------------
Web: Internet
  email: ctalp2002@yahoo.com
  site: www.colegiulionsocolescu.ro

 
Planuri cadru - Filiera teoretica vocationala  
Detalii  

R O M Â N I A

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRIICABINET MINISTRU

ORDIN

cu privire la aprobarea planurilor-cadru de învăţământpentru clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică,învăţământ de zi şi învăţământ seralÎn conformitate cu prevederile Legii nr. 84/ 1995, republicată, cu modificările şicompletările ulterioare,În temeiul Hotărârii Guvernului României nr. 51/ 2009 privind organizarea şifuncţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării,MINISTRUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRIIemite prezentul ordin:

 

Art.1. – (1) Se aprobă Planurile-cadru de învăţământ pentru clasa a IX-a, ciclulinferior al liceului, filiera tehnologică, învăţământ de zi şi învăţământ seral.Aceste planuri-cadru sunt cuprinse în Anexă, care face parte integrantă din prezentulordin.(2) Începând cu anul şcolar 2009-2010, la clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, filieratehnologică, învăţământ de zi şi învăţământ seral, se aplică planurile-cadru deînvăţământ aprobate prin prezentul ordin.

 

Art.2. Planurile-cadru pentru clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, filieratehnologică, învăţământ de zi şi învăţământ seral, sunt structurate pe următoarelecomponente: trunchi comun – TC, curriculum diferenţiat – CD, curriculum în dezvoltarelocală – CDL. Trunchiul comun şi curriculumul diferenţiat cuprind disciplinele deînvăţământ/ modulele, cu alocările orare corespunzătoare, care se studiază în modobligatoriu în cadrul unui domeniu de pregătire de bază. Curriculumul în dezvoltarelocală cuprinde orele alocate pentru dezvoltarea ofertei curriculare specifice fiecăreiunităţi de învăţământ, ofertă realizată în parteneriat cu agenţii economici.

 

Art.3. – (1) Pentru toate profilurile/ domeniile de pregătire care organizeazăînvăţământ în limbile minorităţilor naţionale, planurile-cadru pentru clasa a IX-a, ciclulinferior al liceului, filiera tehnologică, învăţământ de zi şi învăţământ seral, cuprind –în cadrul ariei curriculare „Limbă şi comunicare” – disciplina limba şi literatura maternă.(2) Disciplinelor limba şi literatura maternă şi limba şi literatura română li se alocă acelaşinumăr de ore, în trunchiul comun.(3) Pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale, studiul disciplinei limbamodernă 2 este la decizia şcolii.

 

Art.4. – (1) Planul-cadru de învăţământ pentru clasa a IX-a, ciclul inferior alliceului, filiera tehnologică, învăţământ de zi, include religia – ca disciplină şcolară, parte a trunchiului comun; elevul, cu acordul părinţilor sau al tutorelui legal instituit, alegepentru studiu religia şi confesiunea.(2) La solicitarea scrisă a părinţilor sau a tutorelui legal instituit, elevul poate să nufrecventeze orele de religie. În acest caz, situaţia şcolară se încheie fără această disciplină.

 

Art. 5. – (1) În învăţământul liceal de zi, în cadrul filierei tehnologice, se potorganiza clase cu program de studiu intensiv al unei limbi moderne. La aceste clase,pentru studierea disciplinei limba modernă 1 se alocă 4 ore pe săptămână, ore în caresunt incluse şi cele prevăzute în trunchiul comun.(2) Pentru clasele cu program de studiu intensiv al unei limbi moderne, predareadisciplinei limba modernă 1 se organizează pe grupe, cu respectarea prevederilor legale.

 

Art.6. – (1) În învăţământul liceal de zi, în cadrul filierei tehnologice, se potorganiza clase cu program de studiu în regim bilingv. La aceste clase, pentrustudierea disciplinei limba modernă 1 se alocă 5 ore pe săptămână, ore în care suntincluse şi cele prevăzute în trunchiul comun.(2) La clasele cu program de studiu în regim bilingv se alocă, de asemenea, o (una) orăpe săptămână pentru studierea disciplinei geografie – specifice spaţiului lingvisticrespectiv. Această disciplină se include în aria curriculară „Om şi societate” şi estepredată în limba modernă 1.(3) Pentru clasele cu program de studiu în regim bilingv, predarea disciplinei limbamodernă 1 se organizează pe grupe, cu respectarea prevederilor legale.

 

Art.7. – (1) Pentru cazurile prevăzute la art. 3, 5 şi 6, în care numărul de ore pesăptămână alocat pentru studierea disciplinelor limba şi literatura maternă, respectivlimba modernă 1, respectiv geografie – specifică spaţiului lingvistic respectiv, nu poate fiasigurat integral din trunchiul comun (TC), diferenţa de ore necesare se alocă prindepăşirea numărului total de ore prevăzute în planul-cadru de învăţământ cuprins înanexa la prezentul ordin.(2) Pentru buna funcţionare a claselor prevăzute la art. 5 şi 6, conducerile unităţilorde învăţământ şi ale inspectoratelor şcolare răspund direct atât de asigurareacondiţiilor necesare desfăşurării activităţii acestor clase, cât şi de asigurarea acestorcondiţii fără a afecta procesul instructiv-educativ pentru celelalte clase din unitatea deînvăţământ respectivă.

 

Art.8. – (1) Pentru constituirea şi pregătirea formaţiilor sportive şi/ sau artisticeale şcolilor, participante la competiţiile interşcolare se alocă, în afara orarului zilnic, înfuncţie de resursele materiale şi umane ale unităţii de învăţământ, un număr de câte 2ore pe săptămână, pentru o formaţie sportivă şi/ sau artistică. Aceste ore intră în normadidactică de predare a profesorului şi se înregistrează în condică.(2) La solicitarea scrisă a elevilor, se pot organiza ansambluri sportive. Ansamblurilesportive se desfăşoară cu câte o (una) oră pe săptămână, în afara orarului zilnic, cuelevi proveniţi din mai multe clase. Orele alocate ansamblurilor sportive intră înnorma didactică de predare a profesorului şi se înregistrează în condică.(3) Numărul ansamblurilor sportive, al formaţiilor sportive şi/ sau artistice aleşcolii, precum şi criteriile de constituire a acestora se aprobă de către Consiliul deAdministraţie al unităţii de învăţământ, la propunerea catedrelor de specialitate.

 

Art.9. Activitatea cuprinsă în aria curriculară Consiliere şi orientare intră înatribuţiile personalului didactic care îndeplineşte funcţia de diriginte. Activitateadirigintelui urmează să fie reglementată printr-un ordin separat.

 

Art.10. – (1) Planurile-cadru de învăţământ cuprinse în anexă sunt parteintegrantă a curriculumului naţional şi reprezintă ofertă centrală obligatorie – pentru toate profilurile/ domeniile de pregătire din cadrul ciclului inferior al liceului, filieratehnologică, învăţământ de zi, respectiv învăţământ seral.(2) Inspectoratele şcolare şi conducerile unităţilor de învăţământ răspund de aplicareaintegrală şi corectă, la clasă, a planului-cadru de învăţământ în vigoare, pentruînvăţământul de zi, respectiv pentru învăţământul seral.

 

Art.11. – (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă următoareleordine ale ministrului educaţiei: ordinul nr. 5723/2003 cu privire la aprobareaplanurilor-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a şi a X-a; ordinul nr. 5718/2005 cuprivire la aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru ciclul superior al liceului;ordinul nr. 1165/2007 pentru modificarea anexei 3.17 a ordinului ministrului educaţiei,cercetării şi tineretului nr. 5718/2005, cu modificările şi completările ulterioare, cu privirela aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru ciclul superior al liceului.(2) Pentru învăţământul seral, filiera teoretică, clasele a IX-a – a XIII-a, rămân în vigoareprevederile ordinului ministrului educaţiei nr. 4051/2006 cu privire la aprobareaplanurilor-cadru pentru învăţământul seral.(3) Pentru învăţământul seral, filiera tehnologică a liceului, şcoala de arte şi meserii şianul de completare, prevederile ordinului ministrului educaţiei nr. 4051/2006 cu privirela aprobarea planurilor-cadru, rămân valabile până la finalizarea studiilor pentru eleviicare în anul şcolar 2009 – 2010 se află în:a) clasa a X-a, şcoala de arte şi meserii;b) clasa a XI-a, anul de completare;c) clasele a X-a, a XI-a şi a XII-a, liceu tehnologic, ruta directă de calificare profesională;d) clasele a XII-a şi a XIII-a liceu tehnologic, ruta progresivă de calificare profesională.

 

Art.12. – (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, partea I.(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice dispoziţie contrară se abrogă.Art.13. Secretariatul de Stat pentru Învăţământul Preuniversitar, Direcţia GeneralăEducaţie Timpurie, Şcoli, Performanţă şi Programe, Direcţia Generală Învăţământ înLimbile Minorităţilor şi Relaţia cu Parlamentul, Direcţia Generală Buget – Finanţe,Patrimoniu şi Investiţii, Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în ÎnvăţământulPreuniversitar, Centrul Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic,inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, conducerile unităţilor deînvăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 
Galerie foto (1)
[Image #1]
 
Arhitecti case  |  Arte vizuale  |  Cursuri comunicare  |  Cursuri finante  |  Cursuri seral  |  Educatie societate  |  Elevii scolii  |  Evaluare vocationala  |  Finante cursuri  |  Inginerie   |  Invatamant liceal  |  Liceu cursuri seral  |  Liceu profil real  |  Liceu profil tehnic  |  Materiale didactice  |  Materiale didactice moderne  |  Materiale didactice specifice  |  Orientare vocationala  |  Reviste arta  |  Scoala arte  |  Scoala meserii  |  Scoli cursuri de zi  |  Scoli meserii  |  Scoli, licee  |  Secretariatul   |  Unitatea interioara  |  Universitatea bucuresti  | 
Inapoi la GHIDUL SERVICIILOR
Email: Parola:
 


 
Nume firma  
Nume site ~ www.ghidul.ro/  
  Exemplu: www.ghidul.ro/nume-firma  
Persoana de contact  
Telefon  
Email  
  * Toate campurile sunt obligatorii.  
In cel mai scurt timp veti fi contactat de catre redactie.